گفت و گوی بهزاد حاتم و رضا عابدینی در نمایشگاه تال...