زمان مطالعه : ۴ دقیقه

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد می کند. وقتی در رابطه ای صمیمانه هستیم، مسئولیت داریم هم در مقابل درونمان و هم در مقابل آدم رو به رویمان. اول در مقابل درونمان که افکاری دارد و احساساتی را تجربه می کند و سعی می کند به نوعی آنها را به ما نشان دهد و نباید سرکوبش کنیم و یا نادیده اش بگیریم و بعد در مقابل آدم رو به رویمان در رابطه که به اندازه کافی دردهایی را تجربه کرده، می کند و لازم نیست رفتار مبهم ما دردهایش را زیادتر کند. همه ما به اندازه کافی در سختی های زندگی قرار می گیریم و بهتر است خودمان به علت “مبهم بودن” رنج نکشیم و دیگران را در رنج قرار ندهیم.

ما همه خستگی های زیادی را تجربه می کنیم و قرار است رابطه ها محلِ استراحت و امنیت باشند. بیایید ببینیم آیا مبهم هستیم؟ ببینیم آیا متوجه خستگی ها و رنج های یارمان می شویم یا نه؟ آیا به چشمهای یارمان نگاه می کنیم؟ عمیق و طولانی؟ آیا هر از گاهی حالِ دلش را می پرسیم؟ حالِ دلش با زندگی و مهمتر از همه، حالِ دلش با ما و در رابطه با ما؟

در مبهم رفتار کردن فرد مقابل گیج و خسته می شود و شاید روزی رابطه را تمام کند. شاید این دقیقا همان چیزی باشد که ما می خواهیم اما چون قدرتش را نداریم با او در مورد رابطه مان شفاف صحبت کنیم، پشتِ رفتارهایی دوگانه و مبهم پنهان می شویم و اجازه می دهیم آرام آرام رفتارهایمان، جانِ رابطه بگیرد. مبهم رفتارکردن می تواند بار تمام کردنِ رابطه را بر دوش یارمان بیاندازد، اما رفتاری کودکانه و بسیار آسیب زننده است. برای آدم ها، صحبت کردن و شفاف سازی، مرهم است، حتی اگر صحبت هایمان در مورد تصمیم هایی دردناک و سخت باشد همچون جدایی و خداحافظی. مطمئن باشید دردی که فرد از رفتار مبهمِ ما تجربه می کند بسیار بیشتر از دردی است که واضح و شفاف، خبر از خداحافظی می دهد!

وقتی مبهم می شویم در فرد مقابل خشم و غمی زیاد به وجود می آوریم. اول از خودمان و بعد از خودش! به خودش شک می کند و نمی داند مشکل چیست و در سرزنشی عمیق فرو می رود و احساس می کند دوست داشتنی نیست و از ما خشمگین می شود که چرا واضح از جایگاهش صحبت نمی کنیم!

گاهی به چشم های آدم های مهم زندگی‌مان نگاه کنیم و از آنها بپرسیم آیا به آنها نشان می دهیم کجای زندگیمان هستند؟ آیا در کنار ما احساس امنیت می کنند؟

جواب به این سوالها رابطه را شفاف می کند و می تواند جلوی رفتارهای ابهام آمیز را بگیرد.

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

۵ نکته برای کاهش استرس

زندگی “ناپایدار”