زمان مطالعه : ۳ دقیقه

نام کتاب: بوستان سعدی

شاعر: مصلح بن عبدالله سعدی

مصحح: رؤیا رضائیان

ناشر: آشیان

بوستان سعدی اولین اثر مصلح بن عبدالله سعدی است که در قالب مثنوی سرده شده است. وزن اشعار حماسی هستند اما هر یک از باب های آن به موضوعی اختصاص یافته که لزوماً حماسی نیستند.

«ترا عشق همچون خودی زآب و گل                 رباید همی صبر و آرام دل

به بیداریش فتنه بر خَدّ و خال                          بخواب اندرش پای بندِ خیال

بصدقش چنان سر نهی در قدم                         که بینی جهان با وجودش عدم

چو در چشم شاهد نیاید زرت                           زر و خاک یکسان نماید برت»

حکایت های مختلفی که بوستان آمده است نشان دهنده تجربیاتی است که یک فرد پخته در مواجه با جهان به آنها می رسد. هر کدام از حکایت ها در پس داستانشان به اندازه یک زندگی معنا دارند.

«یکی در نجوم اندکی دست داشت                    ولی از تکبّر سری مست داشت

برِ کوشیار آمد از راه دور                             دلی پر ارادت سری پر غرور

خردمند ازو دیده بر دوختی                            یکی حرف در وی نیاموختی

چو بی بهره عزمِ سفر کرد باز                        بدو گفت دانای گردنفراز

تو خود را گمان برده ای پُر خرد                      اِنائی که پُر شد دگر چون بَرَد؟

زدغوی پُری زان تهی می روی                       تهی آی تا پُر معانی شوی

ز هستی در آفاق سعدی صفت                         تهی گرد و باز آی پر معرفت»

بوستان سعدی به ده باب تقسیم می شود که عبارتند از: ۱. در عدل و تدبیر و رای، ۲. در احسان، ۳. در عشق و مستی و شور، ۴. در تواضع، ۵. در رضا، ۶. در قناعت، ۷. در عالم تربیت، ۸. در شکر بر عافیت، ۹. در توبه و راه صواب و ۱۰. در مناجات و ختم کتاب

منودلیار کتاب های زیر را به تو پیشنهاد می کند.

آیدا در آینه

دو بیتی های بابا طاهر

پنج کتاب فروغ فرخزاد